IACM kutatóközpont

Dr. Kollár Iskola coach képzés, tanácsadó képzés pecsétes ikonja<--- a Dr. Kollár Iskola coach képzés, tanácsadó képzések főoldalára

Az Interontological Research and Developmental Institute
IACM Kutatóközpont
Intézet igazgatója: phd Dr. Kollár József

 

IACM Kutatóközpont igazgatója

Az Interontological Research and Developmental Institute (Interontológiai Kutató és Fejlesztő Központ) 2008-ban jött létre, 2011 óta az IACM kutatóintézete. Küldetésének tekinti, hogy tudományos kutatásokon alapuló, szisztematikus, gyakorlati, valamint naprakész (szinte mozgó) képet adjon a különféle ontológiákról és interrelációjukról, vagyis azokról a módokról, ahogy az emberek, szervezetek és egyéb ágensek ábrázolják, tervezik, rombolják vagy építik saját és mások világát.

 

Az Intézet fő céljai

---

• Az onológiai alapú gondolkodásra és kommunikációra irányuló kutatások támogatása.

• Konferencák szervezése, amelyeken olyan kutatók, elméleti és gyakorló szakemberek vettek és vesznek részt, akik különféle perspektívákból látják és láttatják az ontológiák strukturáját, relációit, létrejöttük és megszűnésük feltételeit.

• Az interontológiai kompetenciákat nővelő és kutató művészeti projektek létrehívása.

• Olyan új kutatások támogatása, amelyek átfogó koncepcióval szolgálnak trénerek, coachok, mediátorok, szervezetfejlesztők, vezetők és bármely kommunikációval foglalkozó ágensek számára.

• Egyéni parxisukba az interontológiai szemléletet beépítő coachok, mediátorok, pszichológusok, tanácsadók, tanárok tudománysan megalapozott, ingyenes támogatása, a legújabb eredményekhez való hozzáférés lehetőségének fenntartása révén.

• Az itt folyó kutatások nagyon jól hasznosíthatók olyan új szemléletű, innovációra épülő általtános és középiskolák létrehívása során, melyek kompatibilisek kivánnak lenni az információs társadalommal.

• A kutatások eredményeinek azonnali felhasználása a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport különféle oktatási, és az IACM kommunikációra, tanácsadásra épülő egyéb projektjeiben.

• Elméleti és gyakorlati szakemberek meghívása az úgynevezett iThink Klubbok keretei között.

• Naprakész és információban gazdag weboldal, on-line anyagok elérhetővé tétele.

• A kutatások eredményeinek felhasználása a nemzeten belüli és a népek közötti interontológiai (és a hozzájuk kapcsolódó interkulturális) viszonyok megértésére és ontológiai alapú tervezésére, dizájnjára.

• Működőképes módszer kidolgozása (a különféle oktatási és egyéb állami, önkormányzati intézmények, valamint profit-orientált szervezetek számára) az eltérő ontológiákból, és a hozzájuk kapcsolódó téves heurisztikákból adódó konfliktusok feloldására, illetve új, gyümölcsöző együttműködéseket megalapozó ontológiák építésére, valamint az ontológiai alapú stratégia-alkotásra.

 

A demokrácia, a bürokrácia, a közhivatalnok és a magánember
Kutatási program I.

Témavezető: Dr. Tiba Zsolt

---

A demokrácia, a bürokrácia, a közhivatalnok és a magánember

A kutatási program a közhivatalok ontológiájának feltárására és tervezésére (dizájnjára) irányul. A közhivatalok működésével kapcsolatban sokféle kritika fogalmazható meg, de az kétségtelen, hogy döntő befolyással bírnak a kormányzás létfeltételeinek, a magánemberek életének alakításában. A bürokrácia és a demokrácia interontológiai vizsgálata, miközben részletesen feltárja ambivalens viszonyukat, ahhoz a belátáshoz vezet, hogy csak együtt konstituálhatnak olyan létformát, amely autonóm személyek együttműködésére épül, valamint szabadságuk növelését tűzi ki céljául az igazságosság kontextusában.

Témavezető: Dr. Tiba Zsolt

Publikációk
Dr. Tiba Zsolt: Büntető és hatósági ügyekben is alkalmazható a mediáció (HR Portál)

 

Az interkulturális érzékenység és tudás ontológiai alapú vizsgálata és fejlesztése
Kutatási program II.

Témavezető: Phd Dr. Bányai Ferenc

---

Az interkulturális érzékenység és tudás ontológiai alapú vizsgálata és fejlesztése

A kutatás alapkérdése: mikor adaptív hasonlóságokra (a szimpátiára), és mikor a különbözőségekre (az empátiára) építeni egy világot. Azt vizsgálja, hogy milyen kompetenciák kellenek például az utóbbihoz. Kultúra-specifikus gondolkodás? Kognitív flexibilitás? Más kultúrák ismerete? A homályosság dícsérete?

A projekt a különféle kultúrák diakron és szinkron vizsgálata révén feltárja interontológiai viszonyrendszerüket, illetve azokat a befogadási szokásokat, heurisztikákat, rítusokat, amelyek révén adaptív válasz adható a globalizált világ kihívásaira.

Témavezető: phd Dr. Bányai Ferenc

 

Empátia vagy abdukció (a legjobb megoldásra irányuló következtetés)?
Kutatási program III.

Témavezető: Phd Dr. Kollár József

---

Empátia vagy abdukció (a legjobb megoldásra irányuló következtetés)?

A kutatás azt az ellenmondást próbálja feloldani, amely szerint a a nők statisztikailag empatikusak, a férfiak pedig kevés empátiával rendelkeznek, de magas rendszerezési hányadossal (vö. pl. Simon-Baron Cohen: Elemi különbség). Egyes pszichológusok és filozófusok szerint az empatizálás képessége korrelál az önismerettel. Vagyis statisztikailag a férfiak kevesebb önismerettel bírnak, azon túl, hogy más elméket is rosszul olvasnak. Mindebből az következik, hogy vagy nincs nagy jelentősége az empátiának a társadalami hierachiában betöltött szerepeket illetően, vagy az empatizálás helyett a férfiak másképpen birkóznak meg személyközi kapcsolataikkal. A kutatás azt próbálja bizonyítani, hogy erre a szerepre az abdukció (a legjobb megoldásra való következtetés) a legjobb jelölt. Vagyis a férfiak nem az empatizálás révén, hanem a legjobb megoldásra irányuló következtetés, az abdukció révén boldogulnak.

Publikációk:
Dr. Kollár József- Dr. Rusznák Tamás: Kádár Calling (Élet és Irodalom)
Dr. Kollár József- Dr. Rusznák Tamás: Adalékok a fogyasztói lét ontológiájához (Világosság)
Dr. Kollár József- Dr. Rusznák Tamás: Hogyan élvezzük a szirének énekét (a tőzsde posztmcdonaldizációja) (Élet és Irodalom)

 

Szervezeti interontológiák vizsgálata
Kutatási program IV.

Témavezető: Phd Dr. Kurucz Attila

---

A kutatás célja a szervezetek interontológiai vizsgálata: annak feltárása, hogy különféle gazdasági környzetben az eltérő ontológiájú szervezetek egymással történő interakciója miként befolyásolja az adott organizációk ontológia-alkotó képességét és hajlandóságát. Egy adott piaci ágens ontológiai előfeltevéseinek változása hogyan mutatkozik meg szervezeti kulturájában, termékeiben és szolgáltatásaiban, és ez miként alakítja a vele kooperáló és versenyző szervezetek ontológiáját, szervezeti kulturáját, termékeit. A projekt végső célja az arra a kérdésre adható gyakorlati válasz, hogy miként legyünk sikeresebb piaci ágensek.

 

Morális felelősség
Kutatási program V. (Téma bemutatva: 2012. június 2-án, Morális Felelősség Konferencia)

Témavezető: Phd Dr. Tőzsér János

---

"Az év legjobb konferenciája" Prof. Kelemen János

Konferencia: Morális Felelősség
Időpontja: 2012. június 2.
Helyszín: V.A.M. Design Center (Budapest)

Előadók: CEU, ELTE, Kaposvári Egyetem, PPKE

10.00. - 10.15. Megnyitó
10.15. - 10.45. Huoranszki Ferenc: Szabad akarat és morális felelősség
10.45. - 11.15. Réz Anna: Morális felelősség és kontroll
11.15. - 11.30. Kávészünet
11.30. - 12.00. Ludassy Mária: A polgári felelősség kialakulása a 18. században
12.00. - 12.30. Kis Éva: A szimpátia mint az erkölcsi felelősség forrása Hume morálfilozófiájában
12.30. - 12.50. Kávészünet
12.20. - 12.50. Miklósi Zoltán: Kollektív felelősség és igazságosság
12.50. - 13.20. Sutyák Tibor: Felelősség és immoralitás
13.20. - 15.00. Ebédszünet
15.00. - 15.30. Markovics Réka: Tilalom és elvárás - dilemmák a reklámetikában
15.30. - 16.00. Kollár József: Autizmus és morális felelősség
16.00. - 16.20. Kávészünet
16.20. - 16.50. Nemes László - Tőzsér János: Metaetikai intuíciók: az önmagunknak tulajdonított kötelességek
16.50. - 17.20. Kelemen János: Felelni önmagunkért

 

A metafora
Kutatási program VI. (Téma bemutatva: 2011. május 28-án, A Metafora Konferencia)

Témavezető: Phd Dr. Kollár József

---

Konferencia: A Metafora
Időpontja: 2011. május 28.
Helyszín: Aranytíz (Budapest)

10.30. - 10.50. Mráz Attila: Az élet értelméről mint metaforikus kifejezésről
10.50. - 11.00. Vita
11.00. - 11.20. Somodi Gergely: Hatás és jelentés - a metafora perlokúciós vonatkozásairól
11.20. - 11.30. Vita
11.30. - 11.50. Kávészünet
11.50. - 12.10. Szabó Zsigmond: Metafora-e a metafora? Néhány megjegyzés a kognitív metaforaelméletről
12.10. - 12.20. Vita
12.20. - 12.40. Vári György: Trauma és holokauszt
12.40. - 12.50. Vita
12.50. - 14.30. Ebédszünet
14.30. - 14.50. Farkas Attila Márton: Az elme urai: kognitív metaforák és narratívák a közbeszédben
14.50. - 15.00. Vita
15.00. - 15.20. Kékesi Balázs: A kognitív metaforaelmélet alkalmazási lehetőségei a marketingben
15.20. - 15.30. Vita
15.30. - 15.50. Kollár József: A bullshit mint metafora
15.50. - 16.00. Vita

 

Irracionalitás
Kutatási program VII. (Téma bemutatva: 2010. május 29-én, Irracionalitás Konferencia)

Témavezető: Phd Dr. Tőzsér János

---

Konferencia: Irracionalitás
Időpontja: 2010. május 29.
Helyszín: Aranytíz (Budapest)

10.00. Kollár József: Megnyitó
10.10. - 10.30. Orthmayr Imre: Az ész csele
10.30. - 10.40. Vita
10.40. - 11.00. Réz Anna: Morális felelősség és makacs érzelmek
11.00. - 11.10. Vita
11.10. - 11.30. Kávészünet
11.30. - 11.50. Tőzsér János: Miben tévedhetünk önmagunkkal kapcsolatban és miben nem?
11.50. - 12.00. Vita
12.00. - 12.20. Molnár Gábor: Milyen az a tudat, amely képes önmagát becsapni?
12.20. - 12.30. Vita
12.30. - 12.50. Kollár József: Légy spontán! A kettős kötés logikája
12.50. - 13.00. Vita
13.00. - 14.30. Ebédszünet
14.30. - 14.50. Bárány Tibor: Kit csapunk be, amikor becsapjuk önmagunkat?
14.50. - 15.00. Vita
15.00. - 15.20. Schmal Dániel: A Bolond Pireuszban: illúzió és érzéki tapasztalat
15.20. - 15.30. Vita
15.30. - 15.50. Lautner Péter: Lélek és cselekvés
15.50. - 16.00. Vita
16.00. - 16.20. Kávészünet
16.20. - 16.40. Huoranszki Ferenc: Akaratgyengeség és kényszeres viselkedés: van-e különbség?
16.40. - 16.50. Vita
16.50. - 17.10. Szalai Judit: Parallel deception
17.10. - 17.20. Vita
17.20. - 17.40. Eric Brown: Pro-attitudes and the wrong kind of reasons
17.40. - 17.50. Vita

 

Dr. Kollár Iskola coach képzés, top tanácsadó képzések záró képe

 

A MEGFONTOLT DÖNTÉSHEZ EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT AJÁNJUK MÉG

Mik azok a szempontok, amik segítenek az okos döntésekben?

---

GYIK ikonja Képzési programok előnyei, tájékozódás az Iskoláról és az oktatókról (>>)
GYIK ikon Gyakran ismételt kérdések (>>)
GYIK ikon Legyen Önnek is saját Iskolája! Franchise-ajánlatunk (>>)

 

HASZNOS LEHET

Linkek

---

 Szervezetépítés 
 Ajánlások a Vízen járni című könyvhöz 
 Vízen járni könyv a Libriben 
 Képzési naptár 
 Déri Kriszti Facebook oldala 
 Kádár Calling (cikk) 
 Adalékok a fogyasztói lét ontológiájához (cikk) 
 Hogyan élvezzük a szirének énekét? (cikk) 
 Büntetőügyi mediáció (cikk) 
 ROM Színház 
 Dr. Kollár József: Az ontológiai coaching nemzetközi alapjai, sikerek és újdonságok 
 Dr. Kollár Iskola alapítói

 

 

 

Képzési programokból

Linkválogatás

---

 Life coach képzés (személyi és életvezetési tanácsadó) 
 Business coach képzés üzleti és menedzsmenttanácsadó) 
 Abduktív pszichológia képzés 
 Képzési naptár